Lorenzo Bernini Saint Peter's Basilica

Tvorím nové veci

by Andrea

„Prestaňte spomínať udalosti minulé, nemyslite už na dávne veci! Lebo pozrite: činím čosi nové, práve teraz to nastáva, vari nebadáte? Aj cez púšť urobím cestu a v stepi otvorím rieky. Divá zver bude ma chváliť, šakaly a pštrosy, lebo som zaviedol vodu do púšte a rieky do stepi, aby som napojil svoj ľud, svojho vyvoleného. Tento ľud, ktorý som si vychoval, bude rozhlasovať moju slávu.“
Izaiáš 43,18-21

Prorocký text hovorí o židovskom národe, ktorý si vo svojom ponížení uvedomuje Božiu blízkosť. Po rokoch trápenia dostáva slobodu a možnosť začať odznova. Z tejto dvojakej skúsenosti vyplýva: Boh nikdy neopúšťa. Je vždy nablízku. Odpúšťa neveru a zlyhanie. Dokonca vyzýva ponížených, aby o tejto skúsenosti povedali ostatným. Slovami proroka Izaiáš „činím nové veci“.

O novote budú hovoriť aj Skutky apoštolské, podľa ktorých Ježiš z Nazareta ukončil svoje pôsobenie na tejto zemi. Zosiela svojho Ducha, aby prostredníctvom neho formoval svoj ľud.

Toto je úvod k počiatkom cirkvi, ktorá stále existuje a ktorej sme aj my súčasťou. To, čo bolo dávno, pretrvalo pôsobením Ducha Kristovho. Aj dnes mení staré na nové. Práve teraz to nastáva.

Ora et labora – Modli sa a pracuj

Ora: Pane, v každom utrpení sa zvykneme pýtať „Prečo?“. Daj nám silu pýtať sa „Aký mám z toho úžitok? Čomu ma chceš naučiť?“
Labora: Aké nové veci prichádzajú do môjho života? Ako na to reagujem?

Spracované

Silvano Fausti, Skutky apoštolů 1. Kapitoly 1-12, Praha: Paulínky 2017, 5-8.

You may also like