ilustračný obrázok

Niečo musíme zmeniť (2. adventná nedeľa)

by Andrea
V pätnástom roku vlády cisára Tibéria, keď Poncius Pilát spravoval Judeu a Herodes bol tetrarchom v Galilei, jeho brat Filip tetrarchom v Itúrei a trachonitidskom kraji a Lyzaniáš tetrarchom v Abilene, za veľkňazov Annáša a Kajfáša zaznelo na púšti Božie slovo Jánovi, Zachariášovmu synovi. Chodil po celom okolí Jordánu a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov, ako je napísané v knihe slov proroka Izaiáša: Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! Každá dolina nech sa zaplní a nech sa zníži každý vrch a kopec. Cesty kľukaté nech sú vyrovnané a cesty hrboľaté nech sú hladké. A každý človek uvidí Božiu spásu.
Evanjelium podľa Lukáša 3, 1-6

You may also like