Krst Duchom Svätým

by Andrea

Ján krstil vodou, ale vy budete pokrstení Svätým Duchom o niekoľko dní.
Skutky apoštolské 1,5

„O niekoľko dní“ nastane zlom v dejinách. Z pohľadu Starej zmluvy trvalo 40 dní, nocí, rokov, kým sa stalo niečo výnimočné. 40 dní strávil Mojžiš v Božej prítomnosti na vrchu Sinaj. Potom prichádza s 10 prikázaniami. 40 rokov strávil národ na púšti, kým prešiel premenou mysle. 40 dní putoval Eliáš na vrch Chóreb, aby sa stretol s Hospodinom. Aj Vzkriesený sa zjavoval 40 dní, aby pripravil svojich na to, čo malo prísť. Povýšil krst Duchom Svätým nad Jánov krst, ktorý znamenal smrť a zatratenie. Krst Duchom Svätým bol a zostáva ponorením do Božieho života, do lásky medzi Otcom a Synom, do prijatia za Božích synov a dcéry. Niekoľko dní, ktoré zostávajú, sú časom prípravy a naslúchania Tomu, ktorý hovorí.

Ora et labora – Modli sa a pracuj

Ora: Pane, Tvoja múdrosť kričí po uliciach a čaká, kedy ju pozveme dnu a necháme sa vyučiť Tvojim cestám. Prosíme, otvor naše oči a uši, aby sme jasne vnímali jej hlas. Amen.
Labora: Ako využívame svojich „40 dní prípravy“ na Boží príchod?

Spracované

Silvano Fausti, Skutky apoštolů 1. Kapitoly 1-12, Praha: Paulínky 2017, 20-26.

You may also like